O projekcie

Projekt Nauczyciel z ImPETem (WND-POKL.09.04.00-24-002/12), którego beneficjentem jest Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w okresie od 28 września 2012 do 27 lutego 2015 r.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 600 nauczycieli i nauczycielek kształcenia zawodowego z województwa śląskiego w zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metodologii tworzenia programów kształcenia zawodowego i ewaluacji programów.

 

Cel projektu realizowany będzie poprzez objęcie uczestników projektu szkoleniami z zakresu:

  • pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • wsparcia ucznia zagrożonego wykluczeniem i niedostosowaniem społecznym,
  • metodologii tworzenia oraz ewaluacji programu kształcenia w zawodzie,
  • procedur prawa oświatowego,
  • praca metodą projektu.

oraz kursami tematycznymi:

  • kurs doskonalący w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
  • kurs kierowników wycieczek szkolnych,
  • kurs języka migowego.

 

W ramach projektu uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne. Uczestnicy projektu, którzy jako kurs tematyczny wybiorą kurs pierwszej pomocy otrzymają fantomy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Wydrukuj stronę Wydrukuj stronę

 

Opublikowano 28 Sty 2013
Zmodyfikowano 30 Lis -0001

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kapitał Ludzki ROM-E Metis w Katowicach EFS - 2007 - 2013 Województwo Śląskie Komisja Europejska