Działania w projekcie

 

Działanie

Termin realizacji

Zadanie 1 – Szkolenia dla nauczycieli/ek

marzec 2013 – styczeń 2015

 

Konferencja otwarcia

marzec 2013

 

Przeprowadzenie rekrutacji do szkoleń

marzec 2013 – styczeń 2015

 

Szkolenia nauczycieli/ek w terenie moduł obowiązkowy

marzec 2013 – styczeń 2015

 

Szkolenia nauczycieli/ek w terenie moduły dodatkowe

kwiecień 2013 – styczeń 2015

Zadanie 2 – Konferencja kończąca realizację projektu

styczeń 2015

Zadanie 3 – Wydanie publikacji dotyczącej realizacji projektu

styczeń 2015

 

Szczegółowy opis zadań

 

Zadanie 1

Szkolenia dla nauczycielek/nauczycieli

Etap I – Konferencja otwarcia dla 200 osób.

Etap II – Szkolenia nauczycieli w terenie oraz kursy tematyczne, w ramach których wyodrębniono:

  • metodologia tworzenia i ewaluacja programów nauczania w zawodzie w zakresie analizy podstawy programowej w aspekcie kwalifikacji wspólnych, wyboru modelu programu nauczania, opracowania lub modyfikacji programu nauczania dla zawodu, poprawności merytorycznej i dydaktycznej programu nauczania, ewaluacji programu nauczania – wprowadzenia teoretycznego i definicji, zasad oceny programu, opracowania projektu ewaluacji oraz analizy przykładowych narzędzi badawczych;
  • praca metodą projektu w zakresie definicji metody projektu, metodami pracy metodą projektu, organizacji grup projektowych;
  • realizacja Rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej i tworzenia IPET w zakresie: KIPU – Karta Indywidualnych Potrzeb dla ucznia z orzeczeniem o nauczaniu indywidualnym lub z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, PDW – Plan Działań Wspierających (dla wszystkich wyżej wymienionych uczniów), IPET – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • rozpoznawanie zagrożeń cywilizacyjnych dotyczących uczniów zakresie internetu, cyberprzemocy, stalkingu (telefony, poczta elektroniczna, smsy), gier i hazardu, dopalaczy i innych środków psychoaktywnych;
  • procedury postępowania oraz prawa oświatowego w zakresie zatrudniania młodocianego pracownika (podstawa prawna), zasad postępowania wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi, nierealizowanie obowiązku nauki, nauki w formach pozaszkolnych

oraz szkolenia tematyczne:

  • Kurs doskonalący w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla 420 osób – 35 h/gr. (3 x 5 h raz w tygodniu + 20 h weekend wyjazdowy),
  • Kurs kierowników wycieczek – 6 grup (20-osobowych) x 10 h (2 x 5 h raz w tygodniu),
  • Kurs języka migowego – 6 grup (10-osobowych) x 30 h (6 x 5 h raz w tygodniu).

 

Zadanie 2

Konferencja podsumowująca projekt

Odbędzie się 1 konferencja 4 h dla ok. 200 osób.

Wydrukuj stronę Wydrukuj stronę

 

Opublikowano 28 Sty 2013
Zmodyfikowano 30 Lis -0001

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kapitał Ludzki ROM-E Metis w Katowicach EFS - 2007 - 2013 Województwo Śląskie Komisja Europejska